زمانی که عطسه می کنید قلب شما به اندازه ی....... میلیونم ثانیه می ایستد.

زمانی که عطسه می کنید قلب شما به اندازه ی....... میلیونم ثانیه می ایستد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی