سریع ترین عضله بدن انسان کدام است؟

سریع ترین عضله بدن انسان کدام است؟

تاکنون 19 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زبان (17 نفر)
  • ماهیچه پا (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی