سریع ترین عضله بدن انسان کدام است؟

سریع ترین عضله بدن انسان کدام است؟

تاکنون 31 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زبان (27 نفر)
  • ماهیچه پا (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی