جمله دست خدا (ياري و عنايت خدا) بر سر جماعت است از کیست؟

جمله دست خدا (ياري و عنايت خدا) بر سر جماعت است از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی