مزرعه داری ۱۷ گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز ۹ تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

مزرعه داری ۱۷ گوسفند زنده داشت تمام گوسفند هایش به جز ۹ تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 6گوسفند (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی