اولین کسی که در علم« قرائت قرآن » کتاب نوشت ،که بود؟

اولین کسی که در علم« قرائت قرآن » کتاب نوشت ،که بود؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ابان بن تغلب (8 نفر)
  • جلال الدین سیوطی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی