کدام ماده باعث دفع بیشتر پتاسیم از کلیه ها به ادرار می شود؟

کدام ماده باعث دفع بیشتر پتاسیم از کلیه ها به ادرار می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی