عضوي از بدن كه عاشق ميشود وميشكند وميسوزد ولي وظيفه اصليش خون رساني است؟

عضوي از بدن كه عاشق ميشود وميشكند وميسوزد ولي وظيفه اصليش خون رساني است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی