وزن جسمی در کره ماه 30 نیوتن است.جرم آن در کره زمین چند کیلوگرم است؟

وزن جسمی در کره ماه 30 نیوتن است.جرم آن در کره زمین چند کیلوگرم است؟

تاکنون 19 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 25 (10 نفر)
  • 18 (9 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی