انسان سالانه به طور متوسط چند مرتبه پلک می زند ؟

انسان سالانه به طور متوسط چند مرتبه پلک می زند ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی