اثر انگشت دوقلوها ----درصد شبيه به هم است.

اثر انگشت دوقلوها ----درصد شبيه به هم است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی