كدام وظيفه از وظايف اصلي مجلس است؟

كدام وظيفه از وظايف اصلي مجلس است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی