نور خورشید ، فقط تا عمق...... متری آب دریا نفوذ می کند.

نور خورشید ، فقط تا عمق...... متری آب دریا نفوذ می کند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی