کدام یک از موارد ذکر شده سنگین تر است؟1کیلو پنبه ؟یا؟کیلو آهن؟1

کدام یک از موارد ذکر شده سنگین تر است؟1کیلو پنبه ؟یا؟کیلو آهن؟1

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی