ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما چند اینچ تغییر میکند؟

ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما چند اینچ تغییر میکند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی