وضع جدول ضرب از ابتکارات کدام دانشمند یونان باستان بود؟

وضع جدول ضرب از ابتکارات کدام دانشمند یونان باستان بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی