بد خلقي عمل را تباه مي سازد، چنانكه سركه عسل را فاسد مي كند.این سخن از کیست؟

بد خلقي عمل را تباه مي سازد، چنانكه سركه عسل را فاسد مي كند.این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی