در کدام سوره از قران اسم الله در همه ایاتش تکرار شده است

در کدام سوره از قران اسم الله در همه ایاتش تکرار شده است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی