کدامیک از موارد زیر بمعنای نفس سرزنشگر است؟

کدامیک از موارد زیر بمعنای نفس سرزنشگر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی