8،عنایت توفیق/قال...علیه السلام:التوکل کفایة،والتوفیق عنایة(12)کسى که توکل برخداکندخداوندعنایت بفرمایدتوفیقش می دهد

8،عنایت توفیق/قال...علیه السلام:التوکل کفایة،والتوفیق عنایة(12)کسى که توکل برخداکندخداوندعنایت بفرمایدتوفیقش می دهد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی