اگر در یک لحظه بسیار کوتاه انسان به خواب برود که در ان صورت گوش نشنود و چشم نبیند ایا وضو باطل می شود یا خیر؟

اگر در یک لحظه بسیار کوتاه انسان به خواب برود که در ان صورت گوش نشنود و چشم نبیند ایا وضو باطل می شود یا خیر؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی