ي گمان همچنان كه كشت تشنه باران است، صاحبان خرد نيز به ادب نيازمندند.

ي گمان همچنان كه كشت تشنه باران است، صاحبان خرد نيز به ادب نيازمندند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی