کدام پارچه را باید قبل از برش در آب گذاشت؟

کدام پارچه را باید قبل از برش در آب گذاشت؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی