منظور از این جمله ؟(سر و پکالش خینی می شود)

منظور از این جمله ؟(سر و پکالش خینی می شود)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سر و دستش بریده میشود (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی