منظور از این جمله ؟(سر و پکالش خینی می شود)

منظور از این جمله ؟(سر و پکالش خینی می شود)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی