به ازای چه مقدارa جواب معدله 20=5+ax برابر 3 می باشد؟

به ازای چه مقدارa جواب معدله 20=5+ax برابر 3 می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی