معنی کلمه shelf چیست؟{نگار}

معنی کلمه shelf چیست؟{نگار}

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی