اگر در مسابقه دو نفر سوم از نفر دوم جلو بزند نفر چنوم میشود؟(عاشق دل بسته)

اگر در مسابقه دو نفر سوم از نفر دوم جلو بزند نفر چنوم میشود؟(عاشق دل بسته)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی