از نظر حضرت ابراهیم (ع) خداوندی که غروب و افول کند:

از نظر حضرت ابراهیم (ع) خداوندی که غروب و افول کند:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی