كدام گزينه اشاره به عقاید گروهی دارد که معتقدند اگر خداوندیزیدراهم به بهشت ببرد عین عدالت است؟

كدام گزينه اشاره به عقاید گروهی دارد که معتقدند اگر خداوندیزیدراهم به بهشت ببرد عین عدالت است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی