این سخن ازکیست؟مثل ظهورحضرت مهدی.مثل برپایی قیامت است.مهدی نمی ابدمگرناگهانی

این سخن ازکیست؟مثل ظهورحضرت مهدی.مثل برپایی قیامت است.مهدی نمی ابدمگرناگهانی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی