حضرت امام معتقد بودند که هیچ چیز به اندازه چه چیزی مورد عنایت پروردگار متعال نیست؟

حضرت امام معتقد بودند که هیچ چیز به اندازه چه چیزی مورد عنایت پروردگار متعال نیست؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ولایت (3 نفر)
  • عبادت (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی