در یک سانتی متر مکعب از مغز انسان چند میلیون سلول عصبی وجود دارد؟

در یک سانتی متر مکعب از مغز انسان چند میلیون سلول عصبی وجود دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی