اگر یک کبریت داشته باشیدوبه یک اتاق سردوتاریک شوید که در آن بخاری نفتی،چراغ نفتی وشمع باشد اول کدام را روشن میکنید؟

اگر یک کبریت داشته باشیدوبه یک اتاق سردوتاریک شوید که در آن بخاری نفتی،چراغ نفتی وشمع باشد اول کدام را روشن میکنید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی