فراوانی تجمعی نسبی دسته آخر در یک جدول توزیع فراوانی هموراه بربر است با :

فراوانی تجمعی نسبی دسته آخر در یک جدول توزیع فراوانی هموراه بربر است با :

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی