خرس با تمام سنگینی خود میتواند با سرعت چند كیلومتر در ساعت بدود ؟

خرس با تمام سنگینی خود میتواند با سرعت چند كیلومتر در ساعت بدود ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی