درکوبا عده زيادي از مردم بيش از --- سال عمر مي کنند.

درکوبا عده زيادي از مردم بيش از --- سال عمر مي کنند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی