این سخن از کیست؟ انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

این سخن از کیست؟ انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی