این حدیث از کیست؟(شرم و حياء از پروردگار، بسياري از گناهان را از بين مي برد. )

این حدیث از کیست؟(شرم و حياء از پروردگار، بسياري از گناهان را از بين مي برد. )

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی