كدام مورد از قانون انبساط و انقباض پيروي نمي كند؟

كدام مورد از قانون انبساط و انقباض پيروي نمي كند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آهن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی