كدام مورد از قانون انبساط و انقباض پيروي نمي كند؟

كدام مورد از قانون انبساط و انقباض پيروي نمي كند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی