علی ۳ بستهی هزار تایی از عدد ۶۲۰۴۲۶ را تبدیل به بسته های صد تایی کرد.حالا در این عدد چند بسته ی صدتایی وجود دارد؟

علی ۳ بستهی هزار تایی از عدد ۶۲۰۴۲۶ را تبدیل به بسته های صد تایی کرد.حالا در این عدد چند بسته ی صدتایی وجود دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی