نام دیگر انرژی درونی

نام دیگر انرژی درونی

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • انرژی جنبشی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی