کدامیک جزء علل وقوع سیل نیست؟

کدامیک جزء علل وقوع سیل نیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی