خداوند دو حجت بر مردم دارد حجتی اشکار و حجتی نهان.حجت اشکار ..... و حجت نهان ..... میباشد

خداوند دو حجت بر مردم دارد حجتی اشکار و حجتی نهان.حجت اشکار ..... و حجت نهان ..... میباشد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی