60. واجب رکنی عبارتست از واجبی که اگر ............... نماز باطل است

60. واجب رکنی عبارتست از واجبی که اگر ............... نماز باطل است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی