این دعا در کدام قسمت وضو گفته می شود : « اللهم غشنی برحمتک »

این دعا در کدام قسمت وضو گفته می شود : « اللهم غشنی برحمتک »

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی