سحر بر شاخسار بوستانی،چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی.این سخن از کیست؟

سحر بر شاخسار بوستانی،چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی.این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی