آنقدر آش داغ خورده ایم که به پالوده هم فوت می کنیم یعنی چه؟

آنقدر آش داغ خورده ایم که به پالوده هم فوت می کنیم یعنی چه؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی