این بیت از کیست ؟؟ (چیست این سقف بلند ساده ی بسیار نقش***زین معما هیچ عاقل در جهان اگاه نیست)(ali-787)

این بیت از کیست ؟؟ (چیست این سقف بلند ساده ی بسیار نقش***زین معما هیچ عاقل در جهان اگاه نیست)(ali-787)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی