مرحوم جواد دستکار شاعر اذری زبان در کجا به خاک سپرده شد

مرحوم جواد دستکار شاعر اذری زبان در کجا به خاک سپرده شد

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ارومیه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی