سلول های یوکاریوتی که فقط دارای میتوکندری شدند و آنهایی که کلروپلاست را دریافت کردند به ترتیب خاستگاه کدام جانداران

سلول های یوکاریوتی که فقط دارای میتوکندری شدند و آنهایی که کلروپلاست را دریافت کردند به ترتیب خاستگاه کدام جانداران

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی