الكترونگاتيو مقداري ........است كه با فاصله ي الكترون از هسته رابطه ي....دارد.

الكترونگاتيو مقداري ........است كه با فاصله ي الكترون از هسته رابطه ي....دارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی